Jak přihlásit nový trvalý pobyt ?

Váš nový trvalý pobyt.

Jak přihlásit nový trvalý pobyt ?

5. 2. 2022 Jak přihlásit trvalý pobyt. Kde nahlásit změnu trvalého pobytu Trvalý pobyt Zrušení trvalého pobytu. 0

Postup při hlášení změny adresy trvalého pobytu:

Občan České republiky může mít jen jedno misto trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydleni, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Pokud se občan rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tu to skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Kdo je oprávněn ve věci změny místa trvalého pobytu jednat:

 • Občan České republiky starší 15 let.
 • Za občana mladšího 15 let zakonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.
 • Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání ve věci ohlášení změny místa trvalého pobytu.
 • Člen domácnosti, jehož oprávněni k zastupováni občana bylo schváleno soudem.
 • Pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jaké doklady musíte předložit:

 • Vyplněný a podepsaný přihlašovaci lístek k trvalému pobytu. Tento lze vyplnit přímo na úřadu, protože od nás obdržíte ověřené doklady.
 • Platný občanský průkaz, nemáte-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz).
 • Po ukončení pobytu v cizině předkládáte cestovní pas; po nabytí statního občanství České republiky předkládáte doklad o nabyti státního občanství.
 • Doklad o vlastnictví bytu nebo domu (například výpis z katastru nemovitosti) nebo doklad o oprávněni užívat bytobytnou místnost (například nájemní smlouva, podnájemní smlouva), anebo pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (tyto doklady obdržíte od Trvaly-pobyt.Cz); takové potvrzeni se nevyžaduje v případě, že opravněná osoba potvrdila souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
 • Za oprávnénou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávněni užívat dům, byt, obytnou místnost, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
 • Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné uživaci právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
 • Pro rychlejší vyřízeni doporučujeme mít uvedené doklady s sebou.

Správní poplatek:

Za ohlášení změny sta trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši  50 Kč .

Lhůta pro vyřízení úřadem

Jsou-li predloženy ohlašovně veškeré potrebné doklady, je změna místa trvalého pobytu vyznačena na místě (ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu – pravý dolní roh a současně občanoví vydá potvrzeno změně místa trvalého pobytu).

S naším souhlasem zajdete na úřad:

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení dokladů a evidence obyvatel
Aktuální kontaktní adresa je:
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7

Stránky úřadu: Radnice Praha 7 Osobní doklady/Trvalý pobyt