Přeskočit na obsah

Poučení spotřebitele

By Carlos Trvalák

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

  1. POSKYTOVATEL SLUŽBY

Přívozní s.r.o.

IČ 24159417

se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, PSČ 17000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184121

  1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY A DOBA TRVÁNÍ ZÁVAZKU

Poskytovatel služby objednateli prostřednictvím svého správce služby startup-sidlo.cz s.r.o.. IČ: 09231668 po úhradě poplatku (dle aktuálního ceníku zveřejněného na www.trvaly-pobyt.cz) vydá potvrzení „Souhlas s trvalým pobytem“ na adrese své nemovitosti a Objednateli přiřadí poštovní schránku v této nemovitosti a to na dobu 1 roku nebo 10 let.

  1. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ SLUŽBY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Tento formulář je oprávněn vyplnit a odeslat pouze svéprávný občan České republiky starší 18 let.

Objednatel vyplněním a odesláním formuláře potvrzuje, že jím vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé.

Objednatel vyplněním a odesláním formuláře souhlasí se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu do formuláře vyplnil.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře odesílá objednatel poskytovateli služby nabídku (návrh smlouvy). Tato nabídka (návrh smlouvy) je přijata okamžikem doručení tohoto vyplněného formuláře poskytovateli služby (akceptace návrhu smlouvy).

O úspěšném přijetí vyplněného formuláře bude objednateli zasláno potvrzení prostřednictvím emailu a to na e-mailovou adresu, která byla vyplněna ve formuláři.

  1. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za službu lze uhradit :
– hotovostně v sídle provozovatele služby,
– převodem na účet správce na základě zálohové faktury,
– platební kartou v sídle provozovatele služby,

Cena služby je uvedena v ceníku zveřejněném na www.trvaly-pobyt.cz.

  1. POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Od uzavřené smlouvy má objednatel právo odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy a to bez udání důvodu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat poskytovateli služby odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat poskytovatele služby a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem.

Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy, Poskytovatel služby mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel. Objednatel vrátí poskytovateli všechny originály obdržených dokladů. Objednatel po vrácení prohlašuje, že doklady nebyly jakkoliv použity pro přihlášení objednatele nebo jeho dětí na úřadě. Pro případ, že doklady použity byly, právo na odstoupení smlouvy padá, neboť doklady  po aktu přihlášení nelze doklady vrátit zpět nepoužité.

Pokud Objednatel výslovně požádá, aby byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá již Objednatel v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát:                 Přívozní s.r.o., IČ 241 59 417, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, PSČ 17000

Věc:                           Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby – trvalý pobyt.

Datum objednání služby (uzavření smlouvy): (*)

Jméno a příjmení spotřebitele (objednatele): (*)

Adresa spotřebitele (objednatele): (*)

Podpis spotřebitele (objednatele): (*)

Datum: (*)

(*) Doplňte údaje

  1. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a objednatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Napsat komentář