Přeskočit na obsah

Co musíte doložit při žádosti o občanský průkaz.

By Carlos Trvalák

Informace jsou čerpány z informačních materiálů ÚMČ Prahy 7 aktualizované ke dni 1. 1. 2016

(I) Při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se nevyplňuje žádost ani se nepředkládá fotografie.

 • Fotografii (digitalizovanou podobu občana) pořizuje u obecniho úřadu obce s rozšiřenou působnosti úřednik při podáni žádosti nebo fotograf, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra (ID rdc6xzn) obecnímu úřadu obce s rozšiřenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu .
 • Doklady stanovené zákonem (viz níže).
 • Připadně dalši doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajich na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů .
 • Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
 • U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Po přijeti žádosti vám budou předložené doklady vráceny.

Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzeni o občanském průkazu je občan povinen odevzdat při převzetí nového občanského průkazu .

(II) Žádost o vydání prvního občanského průkazu občanovi , který má trvalý pobyt na ůzemí České republiky je třeba předložit :

 • Rodný list.
 • Doklad o státnim občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-Ii důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydáni prvniho občanského průkazu takový doklad, ověří obecni úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu přislušného k jeho vydáni.

(III) K žádosti o vydáni prvního občanského prúkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt je třeba předložit :

 • Rodný list, to neplati v případě, kdy občan žádá o vydání prvniho občanského průkazu bezprostředně po nabytí státniho občanstvi.
 • Doklad o státnim občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

(IV) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutim soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit :

 • Rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán.
 • Rozhodnuti soudu o omezeni svéprávnosti občana .
 • Občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovnika, doklad o ustanoveni opatrovnikem; je-li opatrovnikem právnická osoba, předloží doklad o ustanoveni opatrovnikem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující jednat za právnickou osobu.

(V) K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit:

 • Dosavadní občanský průkaz.
 • V případě, že občan předkládá před vydánim nového občanského průkazu občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státniho občanství, je povinen předložit rodný list.

(VI) K žádosti o vydání občanského průkazu hradou za ztracený, odcizený, zníčennebo pkozený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) je třeba předložit:

 • Potvrzení o občanském průkazu.
 • Občan je povinen prokázat svou totožnost (rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz).

Napsat komentář