Důvody proč měnit adresu trvalého pobytu.

Řešíte některou z níže uvedených životních situací?
Potom jste na správné adrese.

* Potřebujete trvalý pobyt v Praze na území České republiky?
* Váš pronajímatel Vám nechce dát souhlas k trvalému pobytu?
* Rodiče Vám chtějí zrušit souhlas s trvalým pobytem v jejich nemovitosti?
* Hrozí Vám návštěva exekutora a nechcete, aby byl ohrožen majetek Vašich blízkých?
* Prodali jste nemovitost ve které máte trvalý pobyt a řešíte kam se přihlásit?
* Chcete mít přehled o došlé korespondenci na email nebo SMS?
* Chcete být kontaktní vůči úřadům a jiným osobám?
* Máte adresu na městském úřadě?
* Potřebujete změnit trvalý pobyt z Městského úřadu kvůli podnikání a nebo úřadům a bankám?
* Chcete mít možnost získat na své vozidlo pražskou SPZ?
* Řešíte možnost přihlásit své dítě do školky v Praze 7?

Služba není určena pro cizince.

Souhlas s trvalým pobytem poskytujeme na reálné adrese v bytovém domě.

Samozřejmostí je vlastní schránka v domě.

 

Ceny a akce v roce 2018

Vážení návštěvníci a zájemci o souhlas s trvalým pobytem u nás.

Ceny pro rok 2018

Ceny nezvyšujeme.
Zůstávají stejné jako v roce 2017.

 

Akce v roce 2018

Každý měsíc počínaje měsícem lednem 2018 vyhlásíme vždy jen po dobu 48 hodin limitovanou akci na pořízení souhlasu s trvalým pobytem. Vyhlášení akce namá přesný den v měsíci, bude se jednat o nepravidelný datum v měsíci.

Nemusíte nic řešit, stačí sledovat Váš e-mail.
O tom, kdy bude akce vyhlášena se dozvíte aktuálně z webových stránek a také Vám tato informace bude zaslána na Váš e-mail, který jste si registrovali pro zasílání aktuálních informací.

Registrovat se můžete po kliknutí zde.

Děkujeme a přejeme Vám úspěšný rok 2018.

tým Trvalý-pobyt.Cz 
Tel. 246 086 426

Akce sleva 21%

Akce skončila 31. 12. 2017.
Děkujeme 

Přívozní s.r.o.
www. trvaly-pobyt.cz

Sleva 21%
————-

Vážení návštěvníci,
do 31. 12. 2017  máte možnést získat na vydání souhlasu s trvalým pobytem slevu 21%.

Neváhejte a využijte limitované nabídky.

OBJEDNAT

– Akce trvá na všechny objednávky učiněné do 31. 12. 2017.
– Akce se vztahuje i na prodloužení jakýchkoliv již vydaných souhlasů platných na jeden rok, proto neváhejte.
Máte-li již prodloužení uhrazené za plnou cenu, můžete prodloužit na další období např. 2019. Váš termín si vyhledáme a podle toho vystavíme souhlas.
– Akce neplatí pro nezletilé, kteří jsou součástí objednávky rodiče/odpovědného zástupce.

Děkujeme

tým TRVALY-POBYT.CZ

 

Trvalý pobyt je již nyní povinně v občanském průkazu.

Od minulého čtvrtka vstoupila v platnost novela zákona o evidenci obyvatel.

Podívejte se na video České televize. Klikněte zde a budete přesměrováni na portál České televize.

Pro ty, kteří mají svou adresu registrovanou na úřadech, ohlašovnách městských úřadů se k jejich adrese v občanském průkazu přidá údaj „ohlašovna“.

Bude tak zjevné, že dotyčná osoba nemá reálnou adresu, ale je hlášena na úřadě.

Protože nejsme ohlašovna ani úřad, tak pokud si zvolíte naši adresu, pak tento údaj u Vaší adresy ve Vašem občanském průkazu nenaleznete.

Trvalý-Pobyt.Cz

 

OBJEDNÁVKA

Je možné se přihlásit na Úřad práce mimo trvalý pobyt uvedený v OP?

 

Pokud má osoba  zájem o zprostředkování zaměstnání, může požádat kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České republiky.

„§ 22, Zájemce o zaměstnání

(1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.

(2) Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden v evidenci zájemců o zaměstnání.

(3) Krajská pobočka Úřadu práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje krajské pobočce Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří. Krajská pobočka Úřadu práce je povinna po ukončení vedení v evidenci zájemců o zaměstnání údaje týkající se jeho osoby zablokovat do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování.“

Pokud se bude žadatel ucházet o zaměstnání, potom již vše řeší s konkrétním Úřadem práce podle místa trvalého pobytu.
Ve vážných důvodech, které jsou vyjmenovány v zákoně, je možné, aby uchazeč o zaměstnání spadal pod jiný Úřad práce v České republice.

Dobře popsané najdete pod tímto odkazem. 

Informace pro cizince

Vážení návštěvníci,
naše služby nejsou určeny pro cizince. Na cizince se vztahuje jiný režim než na občany České republiky.

Stále častěji od cizinců – osob, které nejsou občany České republiky, dostáváme otázky, kde a jak zařídit prodloužení pobytu, či jaké podmínky se na ně vztahují.

Měl by Vám pomoci níže uvedený odkaz na Ministerstvo vnitra České republiky.

Klikněte na odkaz na stránky Ministerstvo vnitra, kde naleznete požadované informace.

Děkujeme

Trvaly-pobyt.cz

 

 

Co musíte doložit při žádosti o občanský průkaz.

Informace jsou čerpány z informačních materiálů ÚMČ Prahy 7 aktualizované ke dni 1. 1. 2016

(I) Při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se nevyplňuje žádost ani se nepředkládá fotografie.

 • Fotografii (digitalizovanou podobu občana) pořizuje u obecniho úřadu obce s rozšiřenou působnosti úřednik při podáni žádosti nebo fotograf, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra (ID rdc6xzn) obecnímu úřadu obce s rozšiřenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu .
 • Doklady stanovené zákonem (viz níže).
 • Připadně dalši doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajich na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů .
 • Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
 • U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Po přijeti žádosti vám budou předložené doklady vráceny.

Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzeni o občanském průkazu je občan povinen odevzdat při převzetí nového občanského průkazu .

(II) Žádost o vydání prvního občanského průkazu občanovi , který má trvalý pobyt na ůzemí České republiky je třeba předložit :

 • Rodný list.
 • Doklad o státnim občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-Ii důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydáni prvniho občanského průkazu takový doklad, ověří obecni úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu přislušného k jeho vydáni.

(III) K žádosti o vydáni prvního občanského prúkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt je třeba předložit :

 • Rodný list, to neplati v případě, kdy občan žádá o vydání prvniho občanského průkazu bezprostředně po nabytí státniho občanstvi.
 • Doklad o státnim občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

(IV) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutim soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit :

 • Rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán.
 • Rozhodnuti soudu o omezeni svéprávnosti občana .
 • Občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovnika, doklad o ustanoveni opatrovnikem; je-li opatrovnikem právnická osoba, předloží doklad o ustanoveni opatrovnikem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující jednat za právnickou osobu.

(V) K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit:

 • Dosavadní občanský průkaz.
 • V případě, že občan předkládá před vydánim nového občanského průkazu občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státniho občanství, je povinen předložit rodný list.

(VI) K žádosti o vydání občanského průkazu hradou za ztracený, odcizený, zníčennebo pkozený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) je třeba předložit:

 • Potvrzení o občanském průkazu.
 • Občan je povinen prokázat svou totožnost (rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz).

Informační letáky Praha 7

Hlášení trvalého pobytu
– Informace pro žadatele vydané ÚMČ Praha 7 k datu  1. 1. 2017 

Cestovní doklady
– Informace pro žadatele vydané ÚMČ Praha 7 k datu  1. 1. 2017

Občanské průkazy
– Informace pro žadatele vydané ÚMČ Praha 7 k datu  1. 1. 2017

Úřední hodiny
–  informace vydané ÚMČ Praha 7 k datu  1. 1. 2017
S naším souhlasem je nutné navštívit Odbor správních agend evidence obyvatel Praha 7
Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00, Praha 7
I. patro

Státní sociální podpora
– Kontaktní informace vydané ÚMČ Praha 7 k datu  5. 4. 2016

Změna jména a příjmení
– Informace pro žadatele vydané ÚMČ Praha 7 k datu  1. 1. 2017

Prohlášení o volbě druhého jména
– Informace pro žadatele vydané ÚMČ Praha 7 k datu  1. 1. 2017

 

 

 

Cookies a zpracování dat společností Google

Naše společnost tak jako tisíce dalších webových stránek, také  využívá inzerci u společnosti Google.
Při této činnosti je třeba zpracovávat informace o příchozích návštěvnících, které se však ukládají do tzv. souborů „Cookies“.

O tomto způsobu zpracování informací je třeba z naší strany informovat každého nového návštěvníka.
My toto provádíme zobrazení informace s nutností potvrzení „OK“ v zápatí stránky.
Informace se zobrazí každému novému návštěvníkovi, který přijde na naše stránky.
Souhlas nebude zobrazován stejnému návštěvníkovi opakovaně, pokud naše stránky navštíví v rozsahu po sobě jdoucích 30 dnů.

Zde si můžete přečíst jak Google zpracovává informace.

 

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016

Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let se nově vydávají na dobu 35 let.

Převzít můžete vyhotovený občanský průkaz na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při zadávání nového občanského průkazu si nastavíte adresu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při vyzvednutí ve sjednaném místě  zaplatíte 100 Kč správní poplatek při převzetí občanského průkazu.

Občan ČR, který dosáhl věku 15-ti let si musí požádat o občanský průkaz ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, jinak se vystavuje pokutě.

Více po kliknutí zde v informačním letáku Prahy 7

Být kontaktní znamená mít také zřízenou datovou schránku.

Být kontaktní

Jistě je nesporné, že být kontaktní je dobré. Zejména v dnešní době, kdy Vám může přijít nečekaná obsílka a bez patřičné reakce jste za několik měsíců v náručí exekutora. Pro tyto účely byla státem zřízena tzv. datová schránka. Je to perfektní nástroj pro doručování všech úředních dokumentů od všech státních institucí počínaje soudy, finančími úřady, až po exekutory a insolvenční správce. Jste-li na dovolené, na mobilní telefon Vás upozorní SMS o nové datové zprávě. Je jen na Vás jestli si ji vyzvednete, ale tu možnost máte a víte o ni. Už nemůžete nikdy dělat „mrtvého brouka“ a nereagovat na příchozí poštu. Po 10ti dnech, kdy si datovou schránku nevyberete, nastane tzv. fiktivní doručení. U zprávy se nastaví doručeno a opět je jen na Vás jestli na ni budete reagovat. Vždyť pro toho, kdo Vám zprávu posílá, může být výhodné, že na jeho zprávu neodpovíte. Ale to odbočuji vrátím se k datové schránce.

Jedoduchá obsluha datové schránky

Na každý chytrý telefon je vytvořena aplikace pro stahování datových zpráv. Bohužel zřízení datové schránky je povinné pouze pro právnické osoby (s.r.o., a.s. atd.), pro soukromé osoby je zřízení datové schránky zatím dobrovolné. Z mého pohledu je tedy každá právnická osoba kontaktní a každá soukromá fyzická, která si dobrovolně zřidila datovou schránku také.  Osobně bych byl pro, aby měla každá fyzická osoba povinnost  si datovou schránku zřídit, vždyť mobilní telefon a e-mailovou schránku by měl mít dnes každý. Není možné ignorovat inovace a pokrok, i když je mezi námi velké množství osob, které technice úspěšně vzdorují.

Také jedna zajímavost při doručování do datové schránky.

Pokud máte zřízenou datovou schránku a úřad Vám doručí klasicky poštou, má se za to, že úřad pochybil a doručení jako takové, může být považováno za neplatné. To se Vám může stát, když odjedete na dovolenou na měsíc, a v den kdy odjedete Vám  přijde obsílka do vlastních rukou na poštu. Pošta zásilku uschová po dobu 10ti dnů a pak vhodí do schránky, viz institut fiktivního doručení. Vy ale přijedete až za cca 20 dnů, takže nestihnete ani lhůtu na vyjádření, která bývá obvykle v lepších případech 15 dnů a máte problém. Jedná-li se např. o soudní spor, nezbývá než v odvolání zpochybnit doručení takové zásilky, protože úřad měl nejprve zjistit zda máte datovou schránku a pokud ano, měl do ní doručit. Pak by ste svou poštu nezmeškali, protože by ste se na dovolené na svém telefonu dozvěděli, že máte zprávu v datové schránce a měli tak možnost si ji vybrat např. v jakékoliv internetové kavárně.

On-line služby datové schránky

Výhody datové schránky jsou nesporné, již dnes lze například vstupovat na portál Finanční správy a zjistit si stav placení Vašich daní, nebo si na ČSSZ nechat si předběžně spočítat důchod a poslat si do datové schránky. Jak Vás jednou Czech point ověří, můžete pak využívat mnoho služeb přímo ze svého domova.

Stránky pro přihlášení do datové schránky www.mojedatovaschranka.cz  .

Aplikace pro mobilní telefony najdete pod heslem „iDatovka“. Příklad v AppStoru pro zařízenís iOS, nebo GooglePlay „Datovka“ pro Android.

Zde naleznete všechny služby, na které již dnes můžete přistupovat přes internet.

Jak přihlásit nový trvalý pobyt ?

Postup při hlášení změny adresy trvalého pobytu:

Občan České republiky může mít jen jedno misto trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydleni, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Pokud se občan rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tu to skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Kdo je oprávněn ve věci změny místa trvalého pobytu jednat:

 • Občan České republiky starší 15 let.
 • Za občana mladšího 15 let zakonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.
 • Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání ve věci ohlášení změny místa trvalého pobytu.
 • Člen domácnosti, jehož oprávněni k zastupováni občana bylo schváleno soudem.
 • Pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jaké doklady musíte předložit:

 • Vyplněný a podepsaný přihlašovaci lístek k trvalému pobytu. Tento lze vyplnit přímo na úřadu, protože od nás obdržíte ověřené doklady.
 • Platný občanský průkaz, nemáte-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz).
 • Po ukončení pobytu v cizině předkládáte cestovní pas; po nabytí statního občanství České republiky předkládáte doklad o nabyti státního občanství.
 • Doklad o vlastnictví bytu nebo domu (například výpis z katastru nemovitosti) nebo doklad o oprávněni užívat bytobytnou místnost (například nájemní smlouva, podnájemní smlouva), anebo pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (tyto doklady obdržíte od Trvaly-pobyt.Cz); takové potvrzeni se nevyžaduje v případě, že opravněná osoba potvrdila souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
 • Za oprávnénou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávněni užívat dům, byt, obytnou místnost, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
 • Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné uživaci právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
 • Pro rychlejší vyřízeni doporučujeme mít uvedené doklady s sebou.

Správní poplatek:

Za ohlášení změny sta trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši  50 Kč .

Lhůta pro vyřízení úřadem

Jsou-li predloženy ohlašovně veškeré potrebné doklady, je změna místa trvalého pobytu vyznačena na místě (ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu – pravý dolní roh a současně občanoví vydá potvrzeno změně místa trvalého pobytu).

Otevírací doba úřadu.

Pondělí
8. 00 -11 . 30 / 12. 30 -17. 30

Úterý
8. 00 -11.30 / 12. 30 -14. 00

Středa
8. 00 – 11 . 30 / 12. 30 – 17. 30

Čtvrtek
8. 00 11 . 30 / 12. 30 -14. 00

Pátek
zavřeno

S naším souhlasem zajdete na úřad:

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení dokladů a evidence obyvatel
dveře číslo 175-179 telefon: 220 144210,220144204-8
Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00, Praha 7

 

V pátek úřad nepracuje.

 

 

 

 

 

Jak zrušit problematické osobě trvalý pobyt z Vaší adresy?

Máte na své adrese doma hlášenou problematickou osobu? dlužníka?

Chcete ochránit svůj majetek?

Bojíte se návštěvy vymahačů nebo exekutora?

Předpokladem je odhlášení takové osoby z Vašeho bytu nebo domu.
Je nutné prokázat, že adresa trvalého pobytu dané osoby skončila, např. skončením platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou, nebo jiným termínem, který by prokazoval pozbytí platnosti povolení mít na dané adrese trvalý pobyt.  Na toto žádný formuláře neexistuje, musíte sepsat vlastními slovy a nejlépe s průvodním dopisem pro úřad.

Ideální situace – osoba komunikuje:

Ta častější situace – osoba nekomunikuje:

 • Dotyčná osoba se nachází kdo ví kde a nemá zájem se odhlásit. Vám na adresu chodí upomínky, vymahači, exekutoři a důvodně se domnívají, že u Vás fyzicky bydlí, vyhrožují a v nejhorším zabavují věci? Řešení už není tak jednoduché. Je třeba podat žádost na místní úřad evidenci obyvatel k odhlášení dané osoby z Vaší adresy. Jako důvod je nutné uvést skutečnosti a útrapách, které Vám jeho nepřítomnost způsobuje a své tvrzení pokud možno doložit, určitě se něco najde. Pokud se úřad s Vaším trvzením ztotožní, zahájí řízení a určitě si Vše ověří místním šetřením, poté vyzve osobu, aby si změnila adresu pobytu. Pak je to jen otázka lhůt úřadu, kdy z Vaší adresy bude dotyčný odhlášen. Většinou tyto osoby skončí se svou adresou na úřadu. 

OBJEDNAT SOUHLAS S TRVALÝM POBYTEM

KONTAKTY

Vánoční akce 2 roky za cenu jednoho.

Vážení návštěvníci,

server TRVALY-POBYT.CZ se rozhodl pro všechny české občany, kteří hledají adresu pro trvalý pobyt, poskytnout vánoční dárek. 

 

Od 1. 12. 2016 vydáme každé objednávce na 1. rok, automaticky souhlas s trvalým pobytem na 2.roky za cenu jednoho roku.

To znamená, že zaplatíte cenu 6 050 Kč vč. DPH a získáte dva roky.

Neváhejte a využijte limitované nabídky.

 

Objednávejte nejdříve od 1. 12. 2016.

 

– Akce trvá na všechny objednávky učiněné od 1. 12. 2016 pouze do Štědrého dne 24. 12. 2016.

– Akce se vztahuje i na prodloužení končících souhlasů v měsíci prosinci.

– Akce platí i pro nezletilé, kteří jsou součástí objednávky rodiče/odpovědného zástupce.

– Akce platí i pro prodloužení souhlasu.

Věříme, že získání jednoho roku navíc uvítáte.

 

Na všechny se dostane 🙂

Děkujeme

tým TRVALY-POBYT.CZ

Souhlas s místem podnikání za 100 Kč včetně DPH.

Chcete podnikat?

Pokud si objednáte souhlas s trvalým pobytem na 1 rok nebo 10 let, tak můžete za symbolických 100 Kč vč. DPH ještě získat souhlas s místem podnikání a přihlásit se jako podnikatel OSVČ na Živostenský úřad. Souhlas Vám vydáváme na úplně stejnou dobu jakou si zvolíte souhlas s trvalým pobytem. Cena se již nemění a je konečná. 

Pro případ, že jste si již objednali souhlas s trvalým pobytem a chcete v průběhu doby  platnosti souhlasu podnikat, pošlete nám e-mail s číslem Vašeho souhlasu s trvalým pobytem  a celým jménem a my Vám dodatečně souhlas za 100 Kč vystavíme. Obvykle žádosti vyřizujeme do druhého pracovního dne.

Služba neobsahuje žádné měsíční služby z naší strany. Protože Vám přidělíme schránku v domě, pošta Vám bude korespondenci přímo vhazovat do poštovní schránky.

Objednávka

Doplňková služba
Budete-li si od nás přát skenování došlé pošty, tak abyste ihned věděli co máte ve schránce, účtujeme 400 ,-Kč/měsíčně + DPH. Více zde.

 

 

 

Poplatek za odvoz odpadu tzv. popelnice

V ceně služby „Souhlas s trvalým pobytem“ není zahrnut svoz odpadu tzv. popelnice.

Pokud již někde jinde za odvoz odpadu platíte, není třeba si sjednávat, jinak je třeba si sjednat individuálně smlouvu na magistrátu.

Důvod je prostý, na naší adrese totiž neobdržíte nájemní smlouvu, ale pouze souhlas s trvalým pobytem. Z toho důvodu neplatíte měsíční zálohy na služby k bytu ve kterých je již svoz odpadu zahrnutý.

Odkaz na Magistrát hl. města Prahy, poplatek za svoz komunálního odpadu.

 

 

Nájemní smlouva? Ne!

Vážení zájemci o naši službu.

objevují se dotazy zda s Vámi uzavíráme nájemní smlouvu, a proto informujeme, že k podpisu nájemní smlouvy nedochází.

Žádnou nájemní smlouvu nevyžadujeme. Nepronajímáte si totiž žádný prostor k bydlení. Majitel domu Vám pouze vydává souhlas s trvalým pobytem ve smyslu zákona o evidenci obyvatel.

Po obdržení objednávky z webových stránek, zpracujeme tzv. souhlas s trvalým pobytem, který vydáváme na Vaše jméno.

Podstatné je, že je vydáván na dobu určitou 1 rok nebo 10 let, podle toho co si zvolíte.

Za službu uhradíte jednorázový poplatek podle našeho ceníku a poté již žádné další poplatky z naší strany nevybíráme. 

Obdržíte svou schránku v domě na dobu vydaného souhlasu.

Neúčtujeme žádné měsíční poplatky, vše je obsaženo v jednorázovém poplatku při vydání souhlasu s trvalým pobytem.

 

 

 

Ceny parkovacích karet pro modré zóny Praha 7

Parkování na Praze 7 je možné v placených zónách za hodinovou sazbu a nebo na modrých zónách.

Podívejte se na ceny parkovacích karet, které si účtuje Praha 7.

Zde je odkaz na web Prahy 7 s touto problematikou.

Odkaz na ceny za parkovací karty pro modré zóny.

Věděli jste, že motorka může stát kdekoliv v Praze na modré zóně a nemusí mít kartu s povolením?

Poučení spotřebitele

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

 1. POSKYTOVATEL SLUŽBY

Přívozní s.r.o.

IČ 24159417

se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, PSČ 17000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184121

 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY A DOBA TRVÁNÍ ZÁVAZKU

Poskytovatel služby objednateli po úhradě poplatku (dle aktuálního ceníku zveřejněného na www.trvaly-pobyt.cz) vydá potvrzení „Souhlas s trvalým pobytem“ na adrese své nemovitosti a Objednateli přiřadí poštovní schránku v této nemovitosti a to na dobu 1 roku nebo 10 let.

 1. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ SLUŽBY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Tento formulář je oprávněn vyplnit a odeslat pouze svéprávný občan České republiky starší 18 let.

Objednatel vyplněním a odesláním formuláře potvrzuje, že jím vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé.

Objednatel vyplněním a odesláním formuláře souhlasí se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu do formuláře vyplnil.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře odesílá objednatel poskytovateli služby nabídku (návrh smlouvy). Tato nabídka (návrh smlouvy) je přijata okamžikem doručení tohoto vyplněného formuláře poskytovateli služby (akceptace návrhu smlouvy).

O úspěšném přijetí vyplněného formuláře bude objednateli zasláno potvrzení prostřednictvím emailu a to na emailovou adresu, která byla vyplněna ve formuláři.

 1. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za službu lze uhradit pouze hotovostně v sídle provozovatele služby.

Cena služby je uvedena v ceníku zveřejněném na www.trvaly-pobyt.cz.

 1. POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Od uzavřené smlouvy má objednatel právo odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy a to bez udání důvodu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat poskytovateli služby odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat poskytovatele služby a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem.

Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy, Poskytovatel služby mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel.

Pokud Objednatel výslovně požádá, aby byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá již Objednatel v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát:                 Přívozní s.r.o., IČ 241 59 417, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, PSČ 17000

Věc:                           Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby – trvalý pobyt.

Datum objednání služby (uzavření smlouvy): (*)

Jméno a příjmení spotřebitele (objednatele): (*)

Adresa spotřebitele (objednatele): (*)

Podpis spotřebitele (objednatele): (*)

Datum: (*)

(*) Doplňte údaje

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a objednatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Prohlášení k účtovaným cenám.

Společnost Přívozní s.r.o. se sídlem Přívozní 1054/2, 170 00, Praha 7, IČ: 24159417 prohlašuje, že uvedené ceny jsou účtovány formou jednorázového poplatku a jsou konečné, dále společnost Přívozní s.r.o. prohlašuje, že si neúčtuje žádné skryté nebo udržovací poplatky, vyjma poplatku za měsíční správu korespondence, kde se tento poplatek z logiky věci měsíčně opakuje po dobu poskytování služby. 

Doplňková služba „Správa korespondence“ dále jen SK je volitelná a společnost Přívozní s.r.o. ji poskytuje pouze po uhrazení odběretelem formou kreditu. Pokud odběratel včas a ve splatnosti neuhradí svůj kredit na budoucí službu SK, má se za to, že společnost Přívozní s.r.o., přestane s okamžitou platností službu SK poskytovat. Služba SK není společností Přívozní s.r.o. poskytována bez toho, aby nebyla předem uhrazena. Z toho důvodu společnost Přívozní s.r.o. prohlašuje, že pokud službu SK odběratel neuhradí, nevznikají tím odběrateli žádné sankce. 

Aktuální ceny naleznete na stránce Ceník.

Kde v Praze 7 vyřídit změnu občanského průkazu a co vše k tomu potřebujete.

Kdo může žádat o občanský průkaz.

 • Občanský průkaz je povinen mit občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
 • Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
 • Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý poby1 na území České republiky.
 • Lze jej na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabyti státního občanství.

Jaké doklady musíte předložit při žádosti o občanský průkaz.
(odkaz na samostatný článek)

 

Správní poplatky vybírané úřadem

(aktualizované k 1. 1. 2016)

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 500, Kč.
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100,- Kč.
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce 100,- Kč.
 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50,- Kč.
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 100,- Kč.
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100, Kč.
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo vydání z jiného osobního důvodu v době delši než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200, – Kč.
 • Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu 100, – Kč.
 • Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100, Kč.

Vyřizuje

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení dokladů a evidence obyvatel
dve čislo : 175-179 telefon: 220 144 210, 220 144 205, 220144145

Otevírací doba.

Pondělí
8. 00 -11 . 30 / 12. 30 -17. 30

Úterý
8. 00 -11.30 / 12. 30 -14. 00

Středa
8. 00 – 11 . 30 / 12. 30 – 17. 30

Čtvrtek
8. 00 11 . 30 / 12. 30 -14. 00

Pátek
zavřeno

Informace ÚMČ Praha 7 si prohlédněte přímo zde: Občanské průkazy

V letáku naleznete otevírací dobu úřadu, možné poplatky za změnu, přesnou adresu úřadu.

 

 

Vydávání souhlasu s trvalým pobytem pro děti

Došlo ke změně v účtování za vydávání souhlasu s trvalým pobytem pro děti.

Do 14 let věku je cena 400 Kč + DPH 21% na dobu 1 rok a nebo 10 let zcela stejná.

Od 15 let do 17 let věku 4 000 Kč + DPH 21% na dobu 10 let.

Od 15 let do 17 let věku 2 000 Kč + DPH 21% na dobu 1 rok.

 

Kompletní ceník je zde.

 

Popis služby

1) Dítě má vždy poštovní schránku s rodičem a nebo zákonným zástupcem.

2) Není možné vydat souhlas samostatně pouze pro dítě. Souhlas s trvalým pobytem dítěte vydáváme vždy k souhlasu jednoho ze zákonných zástupců dítěte. Ceny naleznete zde.

3) Vy si můžete kdykoliv svou schránku vyzvednout jako v každém domě a máte tak okamžitý přehled o své poště.

4) Za příplatek jsme schopni Vám poštu přebírat, skenovat a odesílat na Váš e-mail nebo avizovat na SMS. Chcete vědět víc?

V případě zájmu o službu, stačí provést objednávku a my Vám obratem připravíme doklady pro změnu na MČ Praha 7.

 

OBJEDNÁVKA

Po provedení objednávky budeme potřebovat kromě Vaší identifikace, také identifikaci Vašich dětí(dítěte), ideálně rodný list na základě kterého připravíme potvrzení u starších (15+) potom stačí občanský průkaz.

Služba je určena pouze pro občany ČR.

 V případě, že potřebujete něco upřesnit, neváhejte nás kontaktovat na telefonu: 246 086 426 nebo na e-mail, viz kontakt.

 

Co musím provést po skončení platnosti Vašeho souhlasu s trvalým pobytem.

Po skončení platnosti na kterou vydáváme souhlas strvalým pobytem, tedy v současné době pouze 1 rok a nebo 10 let je třeba souhlas s trvalým pobytem prodloužit na další období a nebo se z naší adresy odhlásit.

Na každém souhlasu s trvalým pobytem uvádíme datum platnosti.

Před koncem datumu platnosti souhlasu s trvalým pobytem, Vám elektronickým způsobem na e-mail uvedený při Vaší první objednávce, zašleme dotaz na obnovení.

Pokud se nám nedostane odpovědi, potom automaticky do 30ti dnů podáváme žádost na MĆ Praha 7, kde tuto skutečnost oznámíme v souladu se zákonem o evidenci obyvatel.

Úřad Vás vyzve, aby ste doložil(a) Vaši  aktuální platnou adresu a v rámci procesních lhůt rozhodne o změně.

Pro případ, že se rozhodnete pro obnovení souhlasu na další období, rádi Vám provedeme obnovu dle standardních cenových podmínek na 1 rok a nebo 10 let.

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit:

T: 246 086 426

Případně využijte naše další kontakty.

Trvalý pobyt na rok

Vydávání souhlasu s trvalým pobytem na dobu 1 rok.

Na základě požadavků a poptávky po kratší době poskytnutí souhlasu s trvalým pobytem jsme nacenili vydání souhlasu s trvalým pobytem na dobu jednoho roku.

Cena je 5 000 Kč + DPH 21% = 6 050 Kč k úhradě.

 

Nabízíme Vám být kontaktní :

1) Zřídíme Vám poštovní  schránku na jeden rok s Vaším jménem na naší adrese v Praze 7.

2) Můžete si na „Vaši“ novou adresu přesměrovat příchozí poštu formou dosílky. 

3) Vy si můžete kdykoliv svou schránku vyzvednout jako v každém domě a máte tak okamžitý přehled o své poště.

4) Za příplatek jsme schopni Vám poštu přebírat, skenovat a odesílat na Váš e-mail nebo avizovat na SMS. Chcete vědět víc?

V případě zájmu o službu, stačí provést objednávku a my Vám obratem připravíme doklady pro změnu na MČ Praha 7.

 

OBJEDNÁVKA

 

Služba je určena pouze pro občany ČR.

 V případě, že potřebujete něco upřesnit, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Dosílka na naši adresu a správa pošty.

Nechcete měnit svou adresu trvalého pobytu, ale potřebujete mít o své poště dokonalý přehled?

Např. proto, že dlouhodobě cestujete do zahraničí?

Nabízíme Vám správu Vaší pošty u nás:

1) My Vám zřídíme poštovní schránku s Vaším jménem na naší adrese v Praze 7.

2) Vy na naši „Vaši“ adresu přesměrujete veškerou poštu formou dosílky. 

3) My Vaši poštu převezmeme od pošty, naskenujeme a zašleme na Váš e-mail, případně také SMS avízo.

4) Vy máte okamžitý přehled o své poště.

5) Vaši poštu si pak můžete kdykoliv vyzvednout ve Vaší schránce.

V případě zájmu o službu, stačí podepsat smlouvu a uhradit službu na dobu, po kterou chcete abychom Vám poštu přebírali a skenovali. Služba je poskytována pouze po dobu za kterou je uhrazeno. Pomine-li doba za kterou je uhrazeno, službu přestaneme poskytovat. 

Měsíční poplatky (minimální platba 3 měsíce):

– 150 Kč + DPH = pronájem schránky 

– 400 Kč + DPH = správa pošty

Celkem 550 Kč + DPH měsíčně.

 V případě, že máte o službu zájem, neváhejte nás kontaktovat.

 

Dlouhodobá cesta do zahraničí

Představte si, že jste kdekoliv pracovně vytíženi v zahraničí, nebo cestujete a nemáte možnost si svou poštu v ČR převzít. Ta se vrátí odesílateli a může Vám to způsobit velké problémy do budoucna. Podle nás je dobré vědět jak dobrých, tak o nepříjemných zprávách.  

Jako velmi praktická služba se ukazuje zřízení trvalého pobytu u nás  v kombinaci se správou došlé pošty. V principu jde o to, že chcete být kontaktní a chcete o své poště vědět vždy obratem a včas.

My Vám veškerou Vaši poštu, která bude doručena do Vaší schránky oskenujeme a zašleme ve formě elektronického dokumentu na Váš e-mail s avízem na SMS.  Dnes je možné i v nejzapadlejších částech civilizovaného světa přistoupit k internetu, např. v internetové kavárně a poštu si přečíst. Není třeba vkládat složitá hesla, prostě si jen přečtete svůj příchozí e-mail.

My Vám vždy poskytneme včasnou informaci. Je poté na Vás, jak s poštou naložíte. Můžete se také připojit na náš server a poštu si dodatečně prohlédnout.

Po podpisu smlouvy Vám po dohodě poštu otevřeme a naskenujeme.

Objednat trvalý pobyt. 

Mám u Vás nárok na byt ?

Ne nárok na byt nemáte. 

Nejedná se o pronájem bytu, ale o poskytnutí adresy trvalého pobytu pro ty, kteří tuto službu potřebují.

Pro vyjasnění případných pochybností poskytujeme za smluvní cenu 10 000 Kč+DPH na 10 let tyto služby:

1. Vydáme Vám souhlas s adresou trvalého pobytu pro občanský průkaz, a další notářsky ověřené doklady pro evidenci obyvatel jako je výpis z katastru nemovitostí a ověření vlastníka budovy.

2. Obdržíte svou schránku v domě, kterou si můžete kdykoliv vyzvedávat.

3. Máte možnost si kdykoliv připlatit správu pošty.

 

Jakou mám garanci, že souhlas po zaplacení nebude z Vaší strany ukončen ?

Souhlas s trvalým pobytem vydáváme na dobu určitou deseti let.

Za majitele domu, tedy nemůžeme jen tak souhlas ukončit, neboť je sjednán na přesně stanovenou dobu bez možnosti ukončení ze strany majitele budovy.

Prakticky, i kdyby dům změnil majitele a nebo došlo k přírodní katastrofě a dům přestal existovat, i tak v něm budete mít hlášený trvalý pobyt.

Vy se však můžete kdykoliv odhlásit na jinou adresu a zpět, třeba za několik let v termínu platnosti našeho souhlasu.

 

Kde poskytujete adresu pro trvalý pobyt ? Jste vlastník nemovitosti ?

Naše společnost poskytuje adresu trvalého pobytu v Praze 7, Holešovicích v ulici Přívozní.
Jsme vlastníkem nemovitosti, a proto ke každému souhlasu s trvalým pobytem obdržíte ověřený výpis z katastru nemovitostí a ověřený výpis z obchodního rejstříku.

Na vydaném souhlasu s adresou trvalého pobytu, je vždy ověřený podpis jednatele společnosti.

 

Jste schopni mi zajistit sídlo pro mou stávající nebo novou společnost ?

Využijte trvalé akce, kdy Vám zřídíme sídlo pro Vaši společnost a po dobu 6ti měsíců budeme poskytovat služby, jakoby jste za ně platili běžnou cenu.

Akční cena na 6 měsíců  pro Vaši společnost ve výši 1 001 Kč + DPH. 
To je opravdu symbolická cena. Říkáte si, že to není možné a co za tím je?

Je to jednoduché, je to NA ZKOUŠKU 6 měsíců.

Někomu to vyřeší potíže se sháněním sídla při zakládání společnosti a někomu akce poslouží, aby se rozhodl zda na s námi za půl roku bude pokračovat již za tarif, který je ale opět zvýhodněný. Naší odměnou bude, že se po 6ti měsících rozhodnete s námi pokračovat.

Více o akci a službe se dozvíte přímo na stránkách VASESIDLO.CZ.

Co se změní se změnou trvalého pobytu? Jsem OSVČ.

Změnou adresy trvalého pobytu se změní Vaše místní příslušnost v podstatě ke všem úřadům.
Díky trvalému pobytu na adrese v Praze 7 budete jako osoba a podnikatel(ka) zároveň spadat pod místně příslušný Finanční úřad pro Prahu 7.
Budete mít právo volit v Praze 7.

 

 

Nemohu si schránku vybírat, jste schopni mi toto zajistit a vždy mě informovat o nové poště?

Za měsíční poplatek, Vám poskytneme službu správy došlé pošty.
1) Obálky označíme datumovým razítkem o příchodu pošty.
2) Naskenujeme Vaší došlou poštu a pošleme avizo na Váš e-mail a SMS.
3) Ihned získáte informaci o došlé poště.
4) Vaši poštu Vám v den oznámení vložíme do Vaší schránky.

5) Vyzvednout si Vaši poštu můžete kdykoliv.

Jak za službu účtujeme:
Službu objednáte(telefonem, e-mailem) a my Vám vyfakturujeme částku za objednané měsíční období. 


Např. únor, březen a duben 2013. Tj. 3×400 Kč + DPH.
Toto období je také přesně uvedeno na faktuře.
Služba správy Vaší  schránky začne např. od 1. února a skončí 30. dubna 2013.
Službu si můžete kdykoliv prodloužit.

Smlouva je postavena, tak, že služba je poskytována pouze za období, které máte zaplacené.
Můžete tedy kdykoliv se službou začít a kdykoliv se službou skončit, a po té třeba po čase opět začít. 

V případě dotazů nás kontaktujte.

 

Kde hlásit změny trvalého pobytu na Praze 7 ?

Jakmile od nás obdržíte souhlas s umístěním adresy trvalého pobytu je nutné navštívit Městský úřad Praha 7, evidence obyvatel 1. poschodí budovy na adrese Nábř. Kapitána Jaroše 1000, Praha 7, PSČ 170 00.
Zde předložíte souhlas s trvalým pobytem, včetně výpisu z katastru a výpisu obchodního rejstříku majitele domu. Správní poplatek 50 Kč.
Úřad Vaši žádost zaregistruje a provede výměnu občanského průkazu, kde uvede již novou adresu trvalého pobytu.

Praha7_logo

Místo-podnikaní.cz, poskytování adresy místa podnikání pro podnikatele OSVČ

Potřebujete také Místo podnikání ?

Hledáte místo – adresu sídla – místa podnikání?

Místo podnikání je termín z Živnostenského zákona.
Uvádí se ve vztahu k fyzické osobě podnikateli OSVČ.
Adresa místa podnikání je kontaktní adresou pro úřady.
Je uvedena v živnostenském rejstříku www.rzp.cz .

Na naší adrese Vám zajistíme:
– označení na budově Vaší firmou.
– plně kontaktní adresou,
– přebírání korespondence,
– můžete využít jednací místnosti pro Vaše obchodní schůzky,

Více na www.misto-podnikani.cz

Trvalý-pobyt.Cz

POST-BOX.CZ, správa korespondence

Správa Vaší korepondence

Vážení zákazníci,
máte-li sjednanou službu měsíční správy pošty, potom Vaši poštu skenujeme v uzavřených obálkách.
Avízo probíhá ihned po naskenování na Váš e-mail, případně zároveň také na SMS Vašeho mobilního telefonu.
Vaše pošta je pro Vás  také uchována ve stejné podobě, jaké jste ji obdrželi do e-mailu.
Dodatečně si ji můžete kdykoliv vyzvednout přes úložiště POST-BOX.CZ.
Na úložišti je pošta tříděna podle datumu doručení/skenování a také s jedinečným názvem souboru, které jste obdrželi do e-mailu nebo SMS v podobě avíza.

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, zašlete nám krátkou žádost na e-mail: sekretariat2@post-box.cz
V krátké žádosti uveďte jméno Vaší firmy, IČ, případně číslo Vaší smlouvy.

Trvalý-pobyt.Cz